Leveringsvoorwaarden

Lees deze aandachtig door

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • opdrachtnemer: PROTION, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten;
 • opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt;
 • diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder training, coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
 • coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies- of coachingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
 2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
 4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
 3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

Artikel 4. Inschrijving.

 1. De inschrijving voor een open opleiding, coaching, training of adviestraject [“opleiding”] vindt plaats door middel van een door PROTION verstrekt (web)formulier.
 2. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard door PROTION als PROTION dat heeft bevestigd.
 3. Aan annulering kunnen kosten verbonden zijn, zie onder vergoedingen op deze website.
 4. De opdracht tot het uitvoeren van een incompanyopleiding of adviestraject vindt plaats door middel van een getekende opdrachtbevestiging of bevestiging via e-mail.
 5. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk.
 6. Door het niet bijwonen van bijeenkomsten dan wel het niet deelnemen aan een opleiding, vervalt niet de financiële verplichting ten opzichte van PROTION.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 6. Bijeenkomsten

 1. PROTION houdt zich het recht voor wegens planningstechnische redenen incidenteel af te wijken van de in de offerte opgenomen uitvoeringsdata.
 2. Eventuele parkeer- of reiskosten zijn altijd voor kosten van de cursist of deelnemer aan het programma.

Artikel 7. Uitval van docent of trainer

 1. Bij uitval van een docent of trainer zal PROTION indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
 2. Indien vervanging niet mogelijk blijkt zal PROTION de deelnemer(s) zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. PROTION zal in dat geval zo snel mogelijk tot alternatieve data komen.
 4. In geval van ziekte en/of verhindering van een docent hebben de cursist(en) dan wel opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, ook niet als PROTION door overmacht enig voordeel mocht hebben.
 5. Alleen extra kosten voor de verzorging van cursusdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent liggen bij PROTION.
 6. Uitval van een docent is geen reden voor kostenloze annulering. Hetgeen gesteld onder artikel 1 blijft in genoemd geval van toepassing.

Artikel 8. Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. Restitutie van een gedeelte van het cursusgeld of vergoeding voor coaching, training of advies vindt alleen dan plaats wanneer de tussentijdse beëindiging van het overeengekomen traject het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. PROTION kan bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 6. In uitzonderlijke gevallen kan PROTION op verzoek een cursus of opleiding of training doorschuiven. De beslissing hierover ligt bij PROTION.
 7. Bij het doorschuiven van een incompanytraining treedt de vergoedingsclausule in werking als opgenomen onder ‘Vergoedingen’ op de website en in deze overeenkomst.
 8. Tussentijds beëindigen op grond van verwijtbare tekortkomingen kan alleen op basis van een schriftelijke ingebrekestelling, welke aangetekend wordt verstuurd.
 9. Ontbinding door de opdrachtgever kan alleen nadat PROTION in staat is gesteld de tekortkomingen te herstellen. Eventuele kosten daarvan komen ten laste van PROTION. Bij ontbinding worden alle kosten door de opdrachtgever geaccepteerd.

Artikel 10. Geheimhouding

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

 1. Voorzover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
 2. Betaling van de incompanyopleidingen en adviestrajecten geschiedt volgens een vast betalingsschema, 25% bij opdracht, 50% bij uitvoering en 25% direct na de laatste bijeenkomst. Afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 4. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente, met een minimum van 1% per maand;
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
 6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
 7. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 13. Incassokosten

Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag,
 4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 15. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag voor de nog uit te voeren diensten;
 2. De opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te annuleren per aangetekend verzonden brief;
 3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 8 weken voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject te voldoen.
 4. Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, het begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 25% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen;  bij annulering binnen 4 tot 2 weken om 50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag.
 5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 16. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.

 1. Artikel 17. Geschillenbeslechting
  Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. De voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van PROTION. Door inschrijving maakt de opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van PROTION te kennen. Deze voorwaarden en het bepaalde in de offerte in het kader van de incompanyopleidingen en adviestrajecten vormen de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door PROTION schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

Deze algemene voorwaarden treden in werking met ingang van 1 januari 2022 en gelden zolang ze niet worden vervangen door een nieuw of gewijzigd reglement. Alle inschrijvings- en betalingsvoorwaarden die eerder zijn gepubliceerd komen hiermee te vervallen.

Aldus vastgesteld te Huis ter Heide op 8 januari 2022.

Scroll naar top